Gebruiksvoorwaarden
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


        

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 
De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Deze website is eigendom van PPG Coatings Nederland B.V. (“PPG”), gevestigd aan de Amsterdamseweg 14, te Uithoorn, KvK nummer 33130510. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van www.Histor.nl ("Website") en beschrijven de voorwaarden waaronder u de Website mag gebruiken. Het gebruik van de Website betekent dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt.

Wij raden u aan om ook ons cookiebeleid en privacy statement te bestuderen om een volledig beeld te krijgen van de manier waarop de Website werkt.

Gebruik van de Website 
Het is niet toegestaan oneigenlijk gebruik te maken van de Website door middel van het opzettelijk introduceren van virussen, malware, scripts of andere zaken die redelijkerwijs schadelijk kunnen worden geacht. U mag tegen de Website geen enkele vorm van- of variatie op een "denial of service"-aanval uitvoeren. Het is tevens niet toestaan (te proberen) ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop deze is opgeslagen of iedere andere server, computer of database die gekoppeld is aan de Website.

Het is niet toegestaan de Website te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden. Hieronder valt onder andere (i) gebruik maken van de content op deze Website voor commerciƫle doeleinden; (ii) reproducties maken van namen, logo's, handelsmerken of content op deze Website; (iii) het downloaden of (iv) kopiƫren van content van onze website voor uzelf of derden (v) andere handelingen die PPG op enige ongeoorloofde wijze benadelen.

Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden kan leiden tot intrekking van uw gebruiksrechten van de Website en door ons geleverde diensten, een melding aan opsporingsdiensten, het nemen van juridische stappen en/of enige andere maatregel die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

PPG behoudt zicht het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de Website. PPG is echter niet gehouden de (informatie op de) Website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

De informatie op de Website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met PPG voor u geldende garantiebepalingen.

Toegang tot de Website 
PPG garandeert niet dat de Website continu en foutloos functioneert. PPG garandeert eveneens niet dat deze Website of de server waarop deze Website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen.

PPG behoudt zich het recht voor de op de Website verleende service zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Het kan voorkomen dat PPG van tijd tot tijd de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website of de gehele Website beperkt voor een deel van de bezoekers of voor alle bezoekers.

Verwijzingen en links naar andere websites 
Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Het feit dat zich op de Website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat PPG (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aanboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft of dat (de inhoud van) deze websites door PPG zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Dit alles geldt ook indien deze websites het logo of enige verwijzing naar PPG en/of Histor bevatten.

Intellectueel eigendom 
PPG, respectievelijk de rechthebbende, is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en lay-out van de Website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's, data en HTML-codes en/of enig ander materiaal. Niets op deze Website mag dan ook openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van PPG.

Wijziging 
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina vermeld zijn. Als u na wijzigingen de Website blijft gebruiken, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden accepteert. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt, blijven de overige voorwaarden gelden voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 07 augustus 2019